top of page

Privacy Reglement
Sabine Raveschot


1. Toelichting op het Reglement
Sabine Raveschot mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt
het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet
heeft Sabine Raveschot de plicht om haar klanten:

● Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Sabine Raveschot worden verwerkt;
● Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
● Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Sabine Raveschot vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Sabine Raveschot in dit Reglement
een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor
de verwerking van welke gegevens Sabine Raveschot expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. Gebruik van persoonsgegevens en het doel van het gebruik
Sabine Raveschot verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Sabine
Raveschot , je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Sabine Raveschot of via het contactformulier contact
opneemt. Sabine Raveschot verzamelt jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze
gegevens stellen Sabine Raveschot in staat om:

De overeenkomst die klanten met Sabine Raveschot sluiten financieel en administratief te kunnen
afhandelen; ​​
● onze dienstverlening te kunnen leveren;
● klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
● om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
● via mailing informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Sabine Raveschot verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:
● dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
● dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Sabine Raveschot met
jou heeft gesloten;
● je daarvoor toestemming hebt gegeven.
​​
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
● Sabine Raveschot verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze

verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit
Reglement.
● Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Sabine Raveschot
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens
worden door Sabine Raveschot beveiligd tegen onbevoegde toegang.
● De beveiliging bestaat uit het opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde online
omgeving: Jouw emailadres, naam en voornaam met jouw uitdrukkelijke toestemming bewaard in het GDPR ingericht e-mailmarketing systeem van Mailchimp.com (privacy policy). Jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de facturatie en inschrijving van workshops bewaard in de beveiligde omgeving van WIX.com (privacy policy)
● Sabine Raveschot heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte
systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
● Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie. Sabine Raveschot hanteert een termijn van tien jaar na de laatste factuur,
waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven.
Als dat zo is zal Sabine Raveschot zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn
houden.

5. Jouw rechten als betrokkene
● Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt
worden en met welk doel;
● Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van
een ander daardoor niet wordt geschaad;
● Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
(recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw
gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de
gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
● Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw
gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven. Je ontvangt
uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Sabine Raveschot.
Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact
met Sabine Raveschot opnemen en probeert Sabine Raveschot er samen met jou uit te komen.


Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door
Sabine Raveschot ?


Ook daarvoor kan je schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Sabine Raveschot ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Sabine Raveschot ,
www.sabineraveschot.be


Privacyreglement Sabine Raveschot, versie mei 2018

bottom of page